Anioł nocy

5 tekstów – auto­rem jest Anioł no­cy.

Praw­dzi­wa Miłość jest tyl­ko wte­dy możli­wa gdy bez względu na WSZYS­TKO będziesz trwał da­lej w tej MIŁOŚCI 

myśl • 14 stycznia 2018, 14:57

Kiedy stoisz nad prze­paścią i myślisz, że przed tobą już tyl­ko ot­chłań, po­jawia się światło i daję nadzieję na lep­sze jutro... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2015, 14:57

Każdy no­wy dzień trak­tuj go jak dzień w którym życie będzie czymś niez­wykłym.Pozwól unieść się w obłoki i płyń na nieod­kry­te lądy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 stycznia 2015, 15:20

Twój za­pach mnie przyciąga.
Chce być blis­ko twe­go ciała.
Czuć do­tyk two­jej dłoni.
To wszys­tko cze­go pragnę dziś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 stycznia 2015, 07:52

Idąc po swo­je marzenia,
stąpam po kruchym lodzie.
Jed­nak, gdy przez­wy­ciężam samą siebie, wszys­tko co złe było od­rzu­cam przed siebie i zaczy­nam żyć te­raźniej­sza chwilą.Wszys­tko w jed­nej chwi­li staję się o wiele pros­tsze i możli­we do pokonania. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 stycznia 2015, 20:58
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

14 stycznia 2018, 14:57Anioł no­cy do­dał no­wy tek­st Prawdziwa Miłośćjest tyl­ko wte­dy [...]

16 stycznia 2015, 17:45Lustus sko­men­to­wał tek­st Kiedy stoisz nad prze­paścią [...]

16 stycznia 2015, 14:57Anioł no­cy do­dał no­wy tek­st Kiedy stoisz nad prze­paścią [...]

16 stycznia 2015, 14:46Anioł no­cy sko­men­to­wał tek­st Każdy no­wy dzień trak­tuj [...]

16 stycznia 2015, 13:57Hoshi sko­men­to­wał tek­st Każdy no­wy dzień trak­tuj [...]

15 stycznia 2015, 15:20Anioł no­cy do­dał no­wy tek­st Każdy no­wy dzień trak­tuj [...]

14 stycznia 2015, 07:52Anioł no­cy do­dał no­wy tek­st Twój za­pach mnie przy­ciąga. Chce [...]

13 stycznia 2015, 20:58Anioł no­cy do­dał no­wy tek­st Idąc po swo­je marze­nia, stąpam [...]